ข้อดีของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หรือเรียกอีกอย่างว่า Empathy คือการที่เราสามารถเข้าใจความรู้สึกหรือมุมมองของคนอื่นผ่านประสบการณ์ของเขาโดยไม่เอาประสบการณ์ของเราไปตัดสิน รวมถึงความสามารถในการเข้าใจในความนึกคิดของอีกฝ่ายเช่นกัน โดยพื้นฐานแล้วการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นการเอาใจใส่และช่วยให้ผู้คนสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น ด้วยการทำความเข้าใจ เข้าไปพูดคุย และแสดงออกทางความรู้สึก สามารถตอบสนองในสถานการณ์ทางสังคมได้อย่างเหมาะสม มากไปกว่านั้นยังมีการวิจัยพบว่า การเชื่อมโยงทางสังคมมีความสำคัญต่อความสุขทางร่างกายและจิตใจ การเอาใจใส่ส่งเสริมพฤติกรรมการแห่งการช่วยเหลือ ไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองเท่านั้นเมื่อรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แต่คนอื่น ๆ ยังมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือเรามากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน เป็นวิธีที่ช่วยให้เราตอบสนองต่อสถานการณ์ทางสังคมได้อย่างเหมาะสม และเมื่อหากเราเข้าใจผู้อื่น เราก็สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองจะช่วยให้คนเราผ่านสถานการณ์ตึงเครียดไปพร้อม ๆ กันได้อีกด้วย

Empathy is the ability to emotionally understand what other people feel, see things from their point of view, and imagine yourself in their place. Essentially, it is putting yourself in someone else’s position and feeling what they must be feeling. Empathy allows people to build social connections with others. By understanding what people are thinking and feeling, people are able to respond appropriately in social situations. Research has shown that having social connections is important for both physical and psychological well-being. Empathy promotes helping behaviors. Not only are you more likely to engage in helpful behaviors when you feel empathy for other people, but other people are also more likely to help you when they experience empathy.