ประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล 24,700 หมู่บ้าน

ได้ยินกันไปสักพักแล้วสำหรับ Thailand 4.0 นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม หรือการที่ลงมือทำน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมากนั่นเองเพื่อทำให้ประเทศไทยดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจอันเป็นรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก และหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดก็คือโครงสร้างของอินเทอร์เน็นความเร็วสูง

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกของการเปิดโครงการยกระดับโครงการพื้นฐานโทรคมนาคมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการและเลือกตำบลจุนจังหวัดพะเยาเป็นจุดแรกของการติดตั้งเน็ตประชารัฐ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาทางบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) ได้ติดตั้งสื่อสัญญาณสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber-To-The-x: FTTx) ไปยังหมู่บ้านต่างๆ ที่ห่างไกลความเจริญและในบางจุดอินเทอร์เน็ตหรือโครงสร้างของโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ยังไปไม่ถึง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่ลงทะเบียนการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้น จากจุดเริ่มต้นเดือนมกราคม 2561 ที่เริ่มติดตั้งไปยังหมู่บ้านต่างๆ เพียง 99 หมู่บ้าน จนปัจจุบันทางบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ติดตั้งเน็ตประชารัฐไปกว่า 24,700 หมู่บ้าน

ประกอบกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมทั่วประเทศที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessible) มีความพร้อมใช้ (Available) และอยู่ในราคาที่จ่ายได้ (Affordable)  แต่ในการขยายเครือข่ายฯ ในพื้นที่ห่างไกลก็มีค่าใช้จ่ายสูงและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ทำให้ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นพัฒนาการให้บริการในเขตชุมชนเมือง เป็นเหตุให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐ

ต้องรอดูกันต่อไปว่ารัฐบาลจะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ได้อย่างไร เพื่อให้ประเทศไทยเข้าใกล้ไทยแลนด์ 4.0 มากที่สุด

Thailand steps into Thailand 4.0 by expanding hi-speed internet network into 24,700 remote area villages

 

We have all heard about Thailand 4.0— a new economic model aimed at pulling the country out of the middle-income trap and into the high-income country range. The government aims to achieve Thailand 4.0 via digital technology, stimulating economic growth and increasing Thai competitiveness in international markets. One of the basic building blocks for reaching this goal is having an extensive hi-speed internet network.

The Digital Telecommunications Infrastructure campaign was launched in support of Thailand 4.0 with Phayao province being the first location to receive government installed internet. Throughout the past year, TOT Public Company Limited installed FTTx in 99 villages without charge. Furthermore, under management of the Ministry of Digital Economy and Society, a total of 24,700 villages throughout the country have been wired for hi-speed internet.

Over the next 20 years, the 12th Development Plan and Thailand Digital Economy and Society Development Plan specify a significant structural improvement strategy in order to make hi-speed internet connectivity more accessible, available and affordable. Currently, however, expanding networks into some remote and undeveloped areas requires high expenditure and therefore has attracted much less private sector investment than urban areas, resulting in an inequality of network accessibility in different parts of the country.