ปลอดภัย! ศบค. แถลงไม่พบผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ 3 วันซ้อน พร้อมเน้นย้ำความสำคัญมาตรการความปลอดภัย หลังประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว

17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:30 น. – นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทย ที่ทำเนียบรัฐบาลว่าสถานการณ์ในไทยตอนนี้ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563) “ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่” ติดต่อกัน 3 วันซ้อน ส่งผลให้ ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมคงอยู่ที่ 3,135 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม สำหรับตัวเลขจำนวนผู้ป่วย ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้แก่ คงที่ 58 ราย หายป่วยเพิ่ม 3 ราย รวมหายป่วยแล้ว 2,996 ราย โดยยังมีผู้ป่วยที่รักษาอาการอยู่จำนวน 81 คน

สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายหลังประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวและปลดล็อก 11 กิจการและกิจกรรมใน กทม. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นี้ อ้างอิงข้อมูลจากเอกสาร คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.thได้ระบุการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

จัดตั้ง คณะตรวจการประกอบกิจการและกิจการตามมาตรการผ่อนคลาย แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบหมายหน้าที่และอำนาจ โดยให้เพิ่มความเข้มงวด หรือเคร่งครัดเพื่อให้มีการป้องกันในกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
ดำรงความต่อเนื่องในการตั้งจุดตรวจร่วม และชุดสายตรวจร่วม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการก่ออาชญากรรม การรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน
ให้ยกเลิกการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

อ้างอิง:ratchakitcha.soc.go.th