ผ้ามัดย้อมและวิธีการดูแล

ผ้ามัดย้อม คือการทำให้ผ้าเกิดลวดลายต่าง ๆ ใช้เทคนิคการทำลวดลายโดยการมัด การพับ การเย็บ และใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ให้เป็นลวดลายตามที่ต้องการได้ การมัดย้อมนั้นจะมีหลายรูปแบบและเทคนิคความสวยงามที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ ช่วงเวลาในการค้นพบ หรือสภาพแวดล้อม ที่เป็นวัตถุดิบในการทำมัดย้อม แต่สิ่งที่เหมือนกันของผ้ามัดย้อมในทุกชนชาติ คือ การพยายามพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ให้สวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไป สำหรับวิธีการดูแลผ้ามัดย้อม คือ ไม่ควรตากผ้าให้โดนแสงแดดจัด เพราะจะทำให้สีจางเร็ว หรือให้ผึ่งในที่ร่ม และต้องแช่น้ำเกลือก่อนการซักผ้ามัดย้อมครั้งแรก สำหรับการซักผ้า ต้องซักด้วยผงซักที่ไม่ใช่สูตรเข้มข้น  และเพื่อให้ผ้านุ่มขึ้น ให้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในการซักผ้าได้

Tie-dye is to make pattern on fabric, using pattern making techniques by tying, folding, sewing and using other equipment to create the patterns. Tie dyeing has many forms and beauty techniques that differ from each country, it may depend on the culture of each race, discovery at that moment or environment. But the same thing about tie-dye in all nationalities is the effort to develop and create new works to be always beautiful and modern. For the way to take care of tie dye fabrics is that should not dry in strong sunlight, because it will make the color fade quickly, or should to dry in the shade and must soak in saltwater before washing the first tie dye. For washing, it must be washed with a detergent that is not ultra detergent, and to make the fabric softer, adding the softener.