มหาวิทยาลัยเยล พบเกณฑ์ชี้วัดในแวดวงการเงินโลกยังมีข้อบกพร่อง

Photo credit : Infocoin.net

ผลการวิจัยใหม่ซึ่งนำเสนอที่มหาวิทยาลัยเยลระบุว่า ระบบการจำแนกประเภทที่โลกการเงินใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่าง GICS ยังมีข้อบกพร่อง เพราะมองข้ามปัจจัยสำคัญอย่างความยั่งยืน ขณะเดียวกัน SICS ซึ่งเป็นระบบการจำแนกประเภทอีกระบบหนึ่งที่คิดค้นขึ้นโดยคณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน (SASB) ก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน เพราะให้ความสำคัญกับเกณฑ์ชี้วัดด้านความยั่งยืนมากเกินไป เมื่อเทียบกับเกณฑ์ชี้วัดทางการเงินอื่นๆที่ใช้กันทั่วไป 

คุณเดซิโอ นาสซิเมนโต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนประจำกองทุน Richmond Global Compass Fund ได้นำเสนอรายงานหัวข้อ “Industry Classification and Environmental, Social and Governance (ESG) Standards” (มาตรฐานการจำแนกประเภทอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล) ในการประชุม Sustainable Finance Symposium 2018 on the State of ESG Disclosure Standards ซึ่งจัดขึ้นโดย Yale Initiative on Sustainable Finance (YISF) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 

Richmond Global Compass ได้ข้อสรุปว่า การผนวกรวมทั้งสองระบบด้วยการซ้อนกลุ่มอุตสาหกรรม SICS ทับกลุ่มอุตสาหกรรม GICS จะก่อให้เกิดระบบการจำแนกประเภทที่มีความแม่นยำมากขึ้น และลดความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มต่างๆอย่างมีนัยสำคัญ ผลลัพธ์ที่ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะแสดงให้เห็นว่าการอาศัยระบบใดระบบหนึ่งที่ต่างไม่มีความสมบูรณ์อาจให้ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่ผิดพลาดบางประการในพอร์ตการลงทุนของผู้จัดการ และอาจเป็นการทำผิดหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

Richmond Global Compass ได้นำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์อันเป็นที่ยุติจากการวิจัยดังกล่าว โดยเริ่มจากการทดสอบระบบการจำแนก GICS และ SICS แยกกันต่างหาก และพบว่าระบบ GICS มีประสิทธิภาพกว่า SICS เมื่อใช้จำแนกบริษัทที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพราะระบบ GICS มีการนำไปใช้จำแนกประเภทครอบคลุมตลาดทุนกว่า 95% ในปัจจุบัน จึงมีการป้อนข้อมูลระหว่างตัวระบบกับผู้จัดการที่ใช้ระบบนี้ 

จากนั้นได้มีการศึกษาให้ลึกขึ้นไปอีกขั้นโดยบูรณาการสองระบบเข้าด้วยกัน ด้วยการผนวกรวมกลุ่ม GICS ทั้งสิ้น 11 กลุ่ม เข้ากับกลุ่ม SICS อีก 10 กลุ่ม เพื่อสร้างระบบการจำแนกใหม่ที่อาจมีกลุ่มอุตสาหกรรมรวมกันมากถึง 110 กลุ่ม แต่บางกลุ่มเป็นเซตว่าง (null set) ดังนั้นตัวเลขจริงอาจเหลือประมาณ 30-40 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อมาได้มีการทดสอบระบบการจำแนกใหม่นี้ในรูปแบบเดียวกับที่ทดสอบระบบ GICS และ SICS ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจมาก เพราะเมื่อประเมินชุดข้อมูลต่างๆ เช่น บริษัทขนาดเล็กและใหญ่ในดัชนี S&P500 และ S&P1500 รวมถึงในสหราชอาณาจักรแล้ว พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมในสัดส่วน 95% มีพัฒนาการดีขึ้นในแง่ของความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม หรืออีกนัยหนึ่งคือ บริษัทที่ถูกจำแนกประเภทเป็นกลุ่มต่างๆ มีความสัมพันธ์กันกับอีกกลุ่มหนึ่งลดลงในแง่ของความเคลื่อนไหวในราคาหุ้น นอกจากนี้ ในกลุ่มอุตสาหกรรม 95% ที่ปรากฏให้เห็นพัฒนาการดังกล่าว ขนาด (magnitude) โดยเฉลี่ยของพัฒนาการเหล่านี้อยู่ที่ 51% 

Richmond Global Compass เชื่อว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาภาคส่วนนี้ แต่ข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยเบื้องต้นก็ส่งสัญญาณในทางที่ดี บริษัทกำลังเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญมากขึ้น และอาจนำไปสู่การพัฒนาระบบการจำแนกที่มีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างเกณฑ์วัดสำคัญทั้งทางการเงินและนอกกลุ่มการเงินทั้งหมด โดยผู้จัดการที่ใช้ระบบการจำแนกประเภทที่เหมาะสมยิ่งขึ้นจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของตน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในช่วงเวลาอันสับสน ทั้งนี้ Richmond Global Compass เชื่อว่า ท้ายที่สุดตลาดทั้งหลายจะต้องหันมาใช้ระบบการจำแนกที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะขับเคลื่อนตลาดและโลกของเราไปในทิศทางที่มีความยั่งยืนมากขึ้น

 

Yale University by Richmond Global Compass Fund Presented Flawed World Financial Metrics Reported in Paper

Photo credit : Infocoin.net

A research paper presented at Yale University reports that the financial world’s incumbent classification system, GICS, is inherently flawed, as it omits material sustainability factors.  At the other end of the spectrum, the SICS classification system created by the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) is faulty in that it overemphasizes sustainability metrics in comparison to traditional financial metrics.

Richmond Global Compass Fund’s Chief Investment Officer Decio Nascimento presented the paper entitled “Industry Classification and Environmental, Social and Governance (ESG) Standards” at Yale University’s Initiative on Sustainable Finance Symposium 2018 on the State of ESG Disclosure Standards on November 2, 2018.

Richmond Global Compass concluded that integrating the two systems by overlaying SICS industry groups over those of GICS creates a more accurate classification system, one that significantly decreases the correlations between different sectors.  This result is impactful as it demonstrates that a reliance on either inferior system misrepresents certain risk factors within a manager’s portfolio, and thus, could be a breach of fidicuary duty.

Richmond Global Compass presented conclusive empirical data from its study.  First, the GICS and SICS classification systems were tested individually.  Of note, Richmond Global Compass demonstrated that GICS fared better than SICS in classifying firms of similar characteristics together.  One explanation provided was that GICS is currently used to classify more than 95% of capital markets, reinforcing the feedback loop between the system and those managers deploying it.

The firm then took the study a step further and integrated the two systems by merging the 11 GICS sectors with the 10 SICS sectors to create a new classification system with 110 potential sectors – some sectors were null sets so the actual number of sectors was between 30 and 40.  Compass then tested this classification system in the same way it did GICS and SICS and the results were astounding: over various datasets, such as S&P500 small and large caps, S&P1500 small and large caps, and UK small and large caps, 95% of sectors saw improvements in their between-sector correlations.  In other words, companies that were classified into different sectors proved to be less related to one another in terms of their stock price movements.  Furthermore, within the 95% of sectors that saw improvement, the average magnitude of these improvements were 51%.

Richmond Global Compass believes more work is to be done in this space, but the initial study’s conclusions  are promising.  As Compass evolves its machine learning platform, the firm’s knowledge on materiality will improve and an even stronger classification system can be developed that properly balances all financial and non-financial material metrics.  A manager utilizing a more optimal classification system will have a better understanding of the risks contained in his or her portfolio, which will prove especially important in times of turmoil.  It is the belief of Richmond Global Compass that the markets will inevitably adopt a refined classification system that will drive the markets and world in a more sustinabile direction. 

Source: Richmond Global Compass

For further information, visit https://rgcompass.com