ศูนย์วิจัย RISC by MQDC ผ่านการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard ระดับ Gold แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

19 มกราคม 2564 กรุงเทพฯ – นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RISC by MQDC) โชว์ความสำเร็จ ตอกย้ำกลยุทธ์การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสรรพสิ่ง หรือ ‘For All Well-Being’ สู่ระดับสากล ผ่านการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard ระดับ Gold ประเภท New and Existing Interiors เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย จาก International WELL Building Institute (IWBI) สถาบันที่กำหนดมาตรฐานอาคารที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อาศัยภายในอาคารทั้งในแง่การทำงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง MQDC พร้อมนำมาตรฐาน WELL Building Standard ไปผลักดันใช้ในโครงการของ MQDC เช่น โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เป็นต้น

“MQDC ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยภายใต้สุขภาวะที่ดี หรือ “Well-Being” โดยทุกโครงการของ MQDC นั้นได้รับการต่อยอดและพัฒนาจากผลวิจัยภายใต้การดำเนินงานของ RISC by MQDC ศูนย์นวัตกรรมชั้นนำด้านสุขภาวะและความยั่งยืน การผ่านการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard ระดับ Gold เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จ แสดงให้เห็นความเป็นผู้นำของ MQDC และ RISC by MQDC ที่ก้าวเดินก่อนภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยรายอื่น และพร้อมนำมาตราฐานที่ได้มาประยุกต์ใช้ในทุกโครงการของ MQDC เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสรรพสิ่ง หรือ ‘For All Well-Being’ อย่างแท้จริง” นายวิสิษฐ์ กล่าว

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) กล่าวว่า RISC by MQDC รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองในระดับ “Gold” เป็นอาคารแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นแห่งแรกของไทย โดยผ่านการประเมินตามแนวคิดทั้ง 7 ประเภทที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้อาคารมีประสิทธิภาพได้แก่ อากาศ (Air) น้ำ (Water) แสงสว่าง (Light) โภชนาการ (Nourishment) ฟิตเนส (Fitness) สภาวะอยู่สบาย (Comfort) จิตใจ (Mind)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 2 ด้านหลักของ RISC by MQDC ได้แก่ 1.สุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health & Wellness) และ 2.วัสดุและการใช้ทรัพยากร (Materials & Resources)

“WELL Building Standard ใช้เวลากว่า 7 ปี ในการพัฒนามาตรฐานผ่านการทำการวิจัยร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ RISC by MQDC ได้รับการประเมินอย่างเข้มข้น โดยขั้นตอนสุดท้ายได้รับการประเมินจาก Green Business Certification Inc. (GBCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่รับรองการประเมินตามมาตรฐาน WELL Building Standard” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

นายวสุธา เชน สถาปนิกวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญระดับ LEED AP BD+C และ WELL AP ด้านมาตรฐานอาคารต่างๆ และในปี 2019 ยังได้รับรางวัล IWBI Leadership Awards จาก International WELL Building Institute (IWBI) กล่าวว่า การผลักดันมาตรฐานการออกแบบ WELL Building Standard ให้เกิดขึ้นจริงภายใต้การออกแบบอาคารสำนักงานของ RISC by MQDC ที่ตั้งอยู่ที่อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด  จะต้องผ่านมาตรฐานทั้ง 7 ด้านของ WELL ซึ่งประกอบด้วย

1.อากาศ (Air) ภายใน RISC by MQDC ถูกออกแบบให้มีการหมุนเวียนอากาศที่ดี และป้องกันมลพิษจากภายนอกด้วยฟิลเตอร์กรองอากาศ ทำให้อากาศภายในสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เชื้อโรค และสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดอากาศและระบบแสดงผลคุณภาพอากาศแบบ Real-time รวมทั้งใส่ใจการเลือกใช้วัสดุประกอบอาคารที่ไม่ปล่อยสารพิษอีกด้วย

2.น้ำ (Water) RISC by MQDC ส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารเข้าถึงน้ำสะอาดทั้งการอุปโภคและบริโภค โดยมีการวางตู้น้ำในจุดที่สำคัญและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งน้ำจะต้องสะอาด ไม่ขุ่น ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน และเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งมีการส่งตัวอย่างน้ำเพื่อทดสอบคุณภาพและตรวจหาสารเจือปนต่างๆ ในทุก 3 เดือน

3.แสงสว่าง (Light) ระบบแสงใน RISC by MQDC ออกแบบให้สามารถรับแสงจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิภายใน นอกจากนี้แสงประดิษฐ์ภายในอาคารมีความสว่างเพียงพอต่อการทำกิจกรรมต่างๆ และช่วยป้องกันแสงแยงตารบกวน ซึ่งคุณภาพแสงที่เหมาะสมจะเป็นผลดีต่อนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ (Circadian Rhythm) เช่น การผลิตฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) ที่ส่งผลต่อการนอน

4.โภชนาการ (Nourishment) RISC by MQDC สนับสนุนให้ผู้ใช้อาคารได้เข้าถึงการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆในระยะยาวจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ หรือโรค NCDs (non-communicable diseases) นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีพื้นที่รับประทานอาหาร รวมทั้งมีการคำนวณจำนวนที่นั่งรับประทานอาหาร โดยอิงจากจำนวนผู้ใช้อาคาร

5.ฟิตเนส (Fitness) ภายใน RISC by MQDC ออกแบบสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารได้ออกกำลังกาย หรือเปลี่ยนอิริยาบถในระหว่างวัน เพื่อลดรูปแบบการใช้ชีวิตนิ่งเฉย (Sedentary Lifestyle) และโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ขณะที่โต๊ะทำงานสามารถปรับระดับท่ายืน ท่านั่งได้ ส่วนเก้าอี้ทำงานจะเลือกตามเกณฑ์ BIFMA ที่รองรับสรีระและการปรับเปลี่ยนท่าทางในอริยาบถต่างๆ

6.สภาวะอยู่สบาย (Comfort) ภายใน RISC by MQDC ออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Design) รองรับการใช้งานของคนทุกวัย รวมทั้งควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เสียง กลิ่นภายในอาคารให้อยู่ในสภาวะอยู่สบาย นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบ Sound Masking เพื่อลดมลภาวะทางเสียง

7.จิตใจ (Mind) RISC by MQDC ปรับสภาพแวดล้อมให้ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้อาคาร ด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวตามหลัก Biophilic Design ให้รู้สึกผ่อนคลายเวลาทำงาน มีมุมงีบหลับเพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงาน และมีตู้เก็บของให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยมีพื้นที่เก็บของปริมาตรอย่างน้อย 0.1 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร เพื่อปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในอาคารให้ดีขึ้นในทุกปี

RISC by MQDC คือศูนย์วิจัยทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลงานวิจัยและเป็นเครือข่ายของนักวิจัยด้านความยั่งยืนทั่วโลก โดยภายในพื้นที่มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ในทุกโซน นอกจากนี้ RISC by MQDC ยังมีความตั้งใจในการวิจัยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดตั้ง Eco Material Library แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีการรวบรวม แสดงรายละเอียด พร้อมตัวอย่างวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 400 รายการ

 

 

RISC by MQDC Gains WELL Building Standard Certification with First “Gold” in Southeast Asia

19 January 2021, Bangkok – Mr. Visit Malaisirirat, CEO of MQDC (Magnolia Quality Development Corporation Limited), has announced that Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) by MQDC has passed an international milestone under its “For All Well-Being” strategy for the well-being of all life on earth by achieving “Gold” WELL Building Standard Certification for New and Existing Interiors, the first in Southeast Asia and Thailand, from the International WELL Building Institute (IWBI), whose standards to enhance the health and well-being of building users MQDC is applying in its projects such as The Forestias.

“MQDC focuses on well-being, with all its projects developed based on research by RISC, a leading innovation center for health and sustainability. Gaining the first WELL Building Standard ‘Gold’ certification in Southeast Asia and Thailand shows the leadership of MQDC and RISC in Thai real estate by applying standards in every MQDC project to truly enhance the well-being of all life under the concept of ‘For All Well-Being’,” said Mr. Malaisirirat.

Assoc. Prof. Dr. Singh Intrachooto, Chief Advisor of RISC, said the research center is proud to receive the first “Gold” WELL certification in Southeast Asia and Thailand through evaluation in 7 key concepts for healthy buildings – Air, Water, Light, Nourishment, Fitness, Comfort, Mind – in line with RISC’s 2 main research areas: 1. Health & Wellness and 2. Materials & Resources.

“The WELL Building Standard was developed over 7 years with research including medical personnel, scientists, and experts in various industries. RISC by MQDC was intensely evaluated before a final assessment by Green Business Certification Inc. (GBCI), the central agency that certifies the WELL Building Standard,” said Assoc. Prof. Dr. Singh Intrachooto.

Mr. Vasuta Chan, Senior Research Architect at RISC, a LEED AP BD + C, and a WELL AP, who received a Leadership Award from the International WELL Building Institute (IWBI) in 2019, said: “Achieving WELL Building Standard certification for RISC by MQDC at Magnolias Ratchadamri Boulevard required complying with all 7 Core WELL Concepts:

  1. Air. RISC is designed to provide good air circulation and keep out pollution with air filters to remove dust, germs, and volatile organic compounds (VOCs). Air sensors and real-time air quality display systems as well as the selection of non-toxic building materials also contribute to good air quality.
  1. Water. RISC gives its users access to clean water with a dispenser in a prominent and easily accessible spot. The water is clean, clear, and free from chemical or bacterial contamination with a sample sent for quality testing and checking every 3 months.
  1. Light. RISC is designed to let in lots of natural light without affecting its indoor temperature. Artificial interior lighting is also bright enough for various activities without dazzling. Lighting is optimized for the circadian rhythm, helping produce melatonin for sleep, for instance.
  1. Nourishment. RISC encourages building users to consume healthy food and drinks, reducing the health risks from long-term unhealthy eating and noncommunicable diseases (NCDs), and provides enough seating for all its users to eat and drink.
  1. Fitness. RISC has designed an environment that encourages its users to exercise and change their posture during the day to avoid sedentary lifestyles and Office Syndrome. Work desks can be adjusted for standing or sitting. Work chairs are selected according to BIFMA criteria to enable adjustment and promote good posture.
  1. Comfort. RISC is designed according to the principles of Universal Design and furniture follows Ergonomic Design for users of all ages. Indoor temperature, humidity, sound, and odor can be adjusted for comfort and a Sound Masking system reduces noise pollution.
  1. Mind. RISC’s environment is designed to boost the mental health of building users. A green area applies Biophilic Design principles to make people feel relaxed while working. A nap corner stimulates productivity. Lockers are provided to meet everyone’s needs with storage space of at least 0.1 cubic meter. The center measures its users’ satisfaction to keep improving its systems each year.

RISC is Asia’s first research center for development for sustainable quality of life. It aims to gather research data and form a global network of sustainability researchers. The healthy and eco-friendly center features an energy control system and monitors indoor air quality (IAQ) in all its zones. RISC also curates Thailand’s first Eco Material Library with details of over 400 environment-friendly building materials.