อิทธิพลของสีที่ส่งผลต่อจิตใจ

การดำเนินชีวิตของคนเราทุกคนนั้นล้วนมีสีเข้ามามีส่วนร่วมกันอยู่ทุกวัน สีแต่ละสีนั้นจะมีอิทธิพลในการส่งผลต่อความรู้สึกและห้วงอารมณ์ของมนุษย์มากมายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกของอะไรสักอย่าง สีของสิ่งนั้นมักจะเป็นปัจจัยต้น ๆ ที่เรานำมาเป็นตัวตัดสินเลยก็ว่าได้ เนื่องจากสีจะไปกระตุ้นต่อมไพเนียล (Pineal Gland) ซึ่งเป็นต่อมไร้ท่ออยู่เหนือสมอง ที่ส่งผลถึงฮอร์โมน ความรู้สึก จิตใจ อารมณ์ของแต่ละบุคคลในเชิงจิตวิทยา มากไปกว่านั้นแล้ว ยังมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของสีสันกับความจำของมนุษย์อีกว่า สีนั้นยังเป็นตัวช่วยในการเพิ่มสมาธิ กระตุ้นความกระตือรือร้นในการทำงาน และยังทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

Color is a powerful communication tool and can be used to signal action, influence mood, and even influence physiological reactions. Despite the general lack of research in this area, the concept of color psychology has become a hot topic in marketing, art, design, and other areas. Much of the evidence in this emerging area is anecdotal at best, but researchers and experts have made a few important discoveries and observations about the psychology of color and the effect it has on moods, feelings, and behaviors.