เทคนิคความสำเร็จในการสื่อสาร

โดย ศุภิสรา เขียวขจี

การพูดนั้นนับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิต เพราะในบางครั้งเพียงแค่คำพูดเดียวก็อาจสร้างมิตรหรือศัตรูให้กับตัวเราได้ ฉะนั้นการฝึกฝนทักษะการพูดจึงนับเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทักษะการพูดนั้น ก็มีหลากหลายด้าน เช่น ทักษะการพูด นำเสนอ การเล่าเรื่อง การโน้มน้าวใจ และนี่คือวิธีที่จะช่วยให้การพูดจูงใจให้พูดคล้อยตามได้ง่ายมากขึ้น

ความมั่นใจ สำหรับการพูดในแต่ละครั้ง ผู้พูดควรมีความมั่นใจในคำพูดในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารแก่ผู้ฟัง เพราะผู้ฟังนั้นจะสัมผัสได้ถึงความมั่นใจ แน่วแน่ เหมือนเป็นเครื่องยึดมั่นอย่างหนึ่ง นอกจากจะมั่นใจในสิ่งที่ต้องการจะสื่อแล้ว สีหน้า แววตาและน้ำเสียงขณะพูดนั้น ต้องเปล่งออกมาด้วยความหนักแน่นชัดเจน และสีหน้าแววตาที่ดูมุ่งมั่นจะช่วยเสริมให้สิ่งที่พูดนั้นดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

บุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพภายนอกเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนจะมองเห็น ดังนั้นการมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวผู้พูดมากขึ้น ดังนั้นผู้พูดจำเป็นจะต้องใส่ใจบุคลิกภาพตนเองทั้ง ภายนอกและภายใน เช่น การแต่งกายให้เหมาะสมดูน่าเชื่อถือ มีความสะอาดสะอ้าน ลักษณะท่าทางการยืน การวางตัว จะช่วยให้ดูมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

ควรสบตาผู้ฟัง การสบตากับผู้ฟัง เป็นหนึ่งในการสื่อสารทางร่างกายที่ช่วยแสดงออกถึงความมั่นใจและ ความจริงใจรวมไปถึงความน่าเชื่อถือของผู้พูด แววตาที่มุ่งมั่นจะช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกได้ถึงความแน่วแน่

ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและรับฟังผู้อื่น เมื่อผู้พูดได้พูดในสิ่งที่ต้องการจะโน้มน้าวผู้อื่นแล้ว

ผู้พูดจำเป็นที่จะต้องเปิดใจรับฟังความ

คิดเห็นของผู้ที่รับฟังตนเองด้วย เพราะนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อให้ได้ประโยชน์หรือ ได้รับการแก้ไขให้

ดีขึ้นแล้ว จะทำให้ตัวผู้ฟังเองดูมีความน่าเชื่อถือ เพราะผู้ฟังจะมองว่าผู้พูดไม่

ตั้งตนเองเป็นใหญ่ มีความอ่อนน้อม และในขณะที่ฟังผู้อื่นพูดก็ควรมีสมาธิ ตั้งใจฟัง

ไม่พูดแทรก และควรมีรีแอคชั่นตอบกลับบ้างเช่น พยักหน้า ขานรับ

สอดแทรกอารมณ์ขัน จริงอยู่ที่ว่าการพูดนั้นควรเน้นเนื้อหาที่จะสื่อ พูดด้วยนำเสียงที่จริงจังมุ่งมั่นเพื่อแสดงความ น่าเชื่อถือและแสดงออกถึงความแน่วแน่ตั้งใจของตัวผู้พูด แต่อย่างไรก็ตามการสอดแทรกมุกตลก หรือสถานการณ์สนุกๆเสริมลงไประหว่างพูดที่ไม่เลยขอบเขตของเนื้อหาที่จะพูดนั้น จะช่วยทำให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดมากเกินไป และสามารถทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

 

Communication success techniques

By Supitsara Khiaokajee

Speaking is an important part of daily life. Sometimes, all it takes is a single word to make the difference between creating a friend or an enemy for ourselves. Therefore, it is important to practicing all kinds of speaking skills, such as presentation skills, storytelling and persuasion. Following are some ways to help people to speak more effectively.

Confidence For each speech, the speaker should have confidence in what he or she wants to communicate to the audience and use their facial expressions, eyes and tone of voice to further convey their intent with clarity and emphasis. Speaking confidently will help to instill confidence and trust in the audience.

Good personality and appearance External personality is the first thing that people will see. Having a good personality will help increase the credibility of the speaker in the eyes of the audience. Therefore, the speaker needs to pay attention to his/her personality and appearance. Dressing properly with excellent posture will help to make the speaker appear more professional.

Eye contact Eye contact with listeners is an important form of physical communication that helps express to confidence and sincerity, further enhancing the credibility of the speaker. A look of determination will also help to capture the attention of the audience more deeply.

Must be a good listener and listen to others A good speaker not only expresses their message, but is also open-minded towards listening to the opinions of others. In addition to exchanging ideas for mutual benefit, being a good listener will make the audience appreciate the speaker’s willingness to be humble and to engage others with sincerity.

Insert humor While it is certainly important for a speaker to convey their intent, it can also be useful to make use of a bit of humor. As long as it doesn’t stray from the scope of the content of the message, it can be a handy tool for making the audience feel more relaxed and to relieve tension.