Amazon ของบราซิล: การตัดไม้ทำลายป่า ‘พุ่งสูงถึงรอบ 12 ปี’

การตัดไม้ทำลายป่าในป่าฝนอเมซอน ประเทศบราซิลพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 หน่วยงานอวกาศของประเทศ (Inpe) รายงาน

ป่าฝนจำนวน 11,088 ตารางกิโลเมตร (4,281 ตารางไมล์) ถูกทำลายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019 ถึงกรกฎาคม 2020 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.5%

Amazon เป็นแหล่งเก็บคาร์บอนที่สำคัญซึ่งช่วยชะลอการเกิดภาวะโลกร้อน

 

Brazil’s Amazon: Deforestation ‘surges to 12-year high’

Deforestation of the Amazon rainforest in Brazil has surged to its highest level since 2008, the country’s space agency (Inpe) reports.

A total of 11,088 sq km (4,281 sq miles) of rainforest were destroyed from August 2019 to July 2020. This is a 9.5% increase from the previous year.

The Amazon is a vital carbon store that slows down the pace of global warming.

By BBC News