HERMÈS ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมช่างฝีมือ ÉCOLE HERMÈS DES SAVOIR-FAIRE พร้อมมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเครื่องหนังเมื่อจบหลักสูตร

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 Hermès เปิดตัว École Hermès des savoir-faire (ศูนย์ฝึกอบรมช่างฝีมือ Hermès) ที่ตั้งอยู่ภายในเวิร์คช็อปเครื่องหนัง Fitilieu ในเขต Isère ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส โดยในอนาคต Hermès วางแผนจะเปิดศูนย์ฝึกอบรมช่างฝีมือในศูนย์กลางเวิร์คช็อปเครื่องหนังที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของฝรั่งเศส

การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสอนของ Hermès ที่รับรองด้วยประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านงานเครื่องหนัง
การฝึกฝนฝีมือช่างหัตถศิลป์ของ Hermès ได้รับการยกย่องในทักษะความเชี่ยวชาญทางการฝึกสอน ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้สืบทอดมาอย่างยาวนานในด้านความเป็นเลิศเกี่ยวกับเครื่องหนังได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรวิชาชีพ (diploma) ด้านงานเครื่องหนังโดยกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส (CAP Maroquinerie) ช่างฝีมือผู้ชานาญการซึ่งทาหน้าที่เป็นครูฝึกจะถ่ายทอดทักษะการตัดเย็บเครื่องหนัง รวมถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบ CAP ให้กับนักศึกษาฝึกหัด โดยมีครูฝึกมากกว่า 90 คนในแผนกเครื่องหนังที่จะดูแลนักศึกษาฝึกหัดเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี พร้อมทั้งการประเมินผลงาน

หลักสูตรการศึกษาด้านเครื่องหนังชั้นเลิศที่เปิดสาหรับทุกคน
École Hermès des savoir-faire เปิดกว้างสาหรับผู้สมัครที่มาจากหลากหลายพื้นฐานอาชีพ ซึ่งมีความปรารถนาจะฝึกฝนเป็นช่างฝีมือ และพัฒนาทักษะด้านงานหัตถศิลป์ ศูนย์ฝึกจะทาการฝึกสอนนักศึกษา โดยพวกเขาจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้วิชาชีพด้านเครื่องหนัง และหลังจบการศึกษาพวกเขาสามารถเข้าทางานเป็นช่างฝีมือ ภายในหนึ่งในเวิร์คช็อปเครื่องหนังทั้ง 19 แห่งของ Hermès หรือร่วมงานกับ Hermès ในด้านอื่นๆ ตามความสามารถได้อีกด้วย

Hermès ยึดมั่นในการสืบสานความรู้ความชานาญ
การก่อตั้ง École Hermès des savoir-faire ตอกย้าความเชื่อมั่นในการสืบสานองค์ความรู้ ทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมเป้าหมายของ Hermès ในด้านการให้การศึกษา ทั้งในฐานะบริษัทและโดยมูลนิธิ Fondation d’entreprise Hermès ผ่านโครงการมากมาย ร่วมกับโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ อาทิ Sciences Po Chair in Sustainable Development และโครงการ Manufacto and Manuterra ที่ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส เป็นต้น

 

 

HERMÈS CREATES THE ÉCOLE HERMÈS DES SAVOIR-FAIRE AND AWARDS THE FRENCH NATIONAL DIPLOMA IN LEATHERWORK.

On 6th September 2021, Hermès opened the École Hermès des savoir-faire (Hermès apprenticeship training centre), accredited by the French National Education authority, within its leather workshop of Fitilieu, in Isère. Ultimately, all of the group’s leatherworking hubs, located across the regions of France, will have their own training centres.

Hermès know-how and teaching recognised by a French national diploma
Hermès training, now recognised by a French national diploma in leatherworking (CAP Maroquinerie), is the acknowledgement of the house’s long-standing educational expertise in the transmission of its exceptional leatherwork know-how.
The house’s expert artisan-trainers provide skills training as well as guidance in preparing for and taking the CAP leatherworking exams. An endorsement of the excellence of their skills, these artisan-trainers, who are more than 90 within the group’s leather goods division, accompany apprentices for more than a year and evaluate their training.

An apprenticeship in a métier of excellence open to all
The École Hermès des savoir-faire is open to applicants of all backgrounds who aspire to become artisans and develop their manual skills.
The school will train apprentices who will have the opportunity to learn a métier of excellence. Once they graduate, they will be able to join one of the group’s 19 leather goods workshops, among other possibilities.
Hermès affirms its commitment to education
The École Hermès des savoir-faire supports the house’s ambitions in terms of education, to which it is already committed, both as a company and via the Fondation d’entreprise Hermès, through multiple programmes with schools and colleges such as the Sciences Po Chair in Sustainable Development, and the Manufacto and Manuterra schemes in partnership with the French National Education authority.