MQDC จับมือศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ไขกลยุทธ์การออกแบบที่อยู่อาศัยปลอดไวรัส COVID-19 The Secret of MQDC’s COVID-Free Design

10 มีนาคม 2564 กรุงเทพฯ – นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกชีวิต หรือ ‘For All Well-Being’ จึงนำเสนอแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยที่ดีของผู้อยู่อาศัย ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ลดการระบาดและการแพร่เชื้อโรค ไวรัสและแบคทีเรีย MQDC ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) เปิดกลยุทธ์ “COVID-Free Design” หรือหลักการออกแบบเพื่อสุขภาวะที่ปราศจากการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย ควบคู่มาตรฐาน MQDC Well-Being Standard ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของลูกบ้านในทุกโครงการของ MQDC ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาดของโรค COVID-19

“MQDC มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะสร้างมาตรฐานการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดการแพร่กระจายเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส รวมถึง COVID-19 เพื่อสร้างสุขภาวะและสุขอนามัยที่ดีให้แก่ลูกบ้านทุกคน ผ่านโครงการของ MQDC ที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน ตามแนวคิด ‘For All Well-Being’ จึงได้ร่วมมือกับ RISC by MQDC พัฒนากลยุทธ์การออกแบบที่อยู่อาศัยที่ลดการระบาด พร้อมแบ่งปันความรู้ต่อสังคม ผ่านแคมเปญ The Secret of COVID-Free Design หรือแนวคิดการออกแบบพื้นที่ที่ปลอดโรค COVID-19 ควบคู่มาตรฐาน MQDC Well-Being Standard เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน ทั้งลูกบ้าน ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ให้มีความมั่นใจ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal)” นายวิสิษฐ์ กล่าว

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) กล่าวว่า หลักของการออกแบบพื้นที่เพื่อสุขอนามัยที่ดีของโครงการที่อยู่อาศัยในช่วงโรคระบาดมีความละเอียดอ่อนมาก เราจึงเร่งพัฒนากลยุทธ์การออกแบบและนวัตกรรมเพื่อลดการแพร่ระบาดในที่อยู่อาศัยและชุมชน จนสามารถสรุปเป็นแนวทางที่ชัดเจน หรือ “The Secret of COVID-Free Design” ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ที่ผนวกมาตรฐาน MQDC Well-Being Standard คือ

  1. 1. Disinfection Zone การออกแบบพื้นที่ปลอดเชื้อของบ้าน เพื่อดักและระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยกำหนดและออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ เช่น การออกแบบ Foyer ที่มีประตูสองชั้นบริเวณทางเข้า-ออก การติดตั้งระบบฟอกอากาศบริเวณทางเข้า-ออก (Entrance Air Purifier) และในลิฟต์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศและเชื้อโรคบริเวณพื้นผิวต่างๆ ที่อาจติดเข้ามากับเสื้อผ้า กระเป๋า รวมทั้งการติดตั้งพรม Antiviral & Allergy Free (AVA) และเคหะสิ่งทออื่นๆ ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถดักและหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจติดมากับรองเท้า เพื่อเป็นการลดจำนวน และลดการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อโรค
  1. Smart & Touchless การลดการสัมผัสเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้ออย่างมีนัยสำคัญ การออกแบบพื้นที่โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ลดการสัมผัสในพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ เป็นแนวทางที่ต้องใช้ sensors และระบบอัจฉริยะ ประกอบด้วย Facial Recognition ใช้ระบบสแกนใบหน้า พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิในการเข้า-ออก Automatic Door ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดการสัมผัส Sensor Faucet ก๊อกน้ำเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการสัมผัส Touchless Lift ระบบลิฟต์ที่ช่วยลดการสัมผัสด้วยการใช้รังสีอินฟราเรด หรือ Virtual screen พร้อมการฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยการใช้นาโนเทคโนโลยีเคลือบผิว
  1. Happy Working from Home การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยของแต่ละบุคคลเพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home ที่ถูกสุขลักษณะ ประกอบด้วย การออกแบบที่รองรับสรีระและอิริยาบถต่างๆ ของผู้อาศัย มีกล่องเพื่อรับ-ส่งพัสดุและอาหาร (Disinfection Box) เพื่อฆ่าเชื้อบนกล่องพัสดุก่อนถึงมือลูกบ้าน ตลอดจนการออกแบบเพื่อความสะดวกสบายด้านอุณหภูมิ และคุณภาพอากาศที่ดี เช่น การออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) และการออกแบบแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการทำกิจกรรมควบคู่กับระบบนาฬิกาชีวภาพ (Circadian Rhythm) รวมถึงในพื้นที่ส่วนกลางที่จัดให้เป็น Co-Working Space ที่ระบายอากาศดี และรักษา Physical Distancing เพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่ให้มี Phone Booth เพื่อลดเสียงรบกวนระหว่างกัน การจัดเตรียมตู้จ่ายอาหารอัตโนมัติ (Vending Machine) ในพื้นที่พักอาศัยเพื่อความสะดวกกรณีปิดเมือง (Lockdown)
  1. Management Protocol การกำหนดนโยบาย และหลักการปฏิบัติภายใต้กรอบและข้อกำหนดของการป้องกันเชื้อโรค COVID-19 ซึ่ง ประกอบไปด้วย Infection Prevention โดยประกาศหลักการทำลายเชื้อในยุคการระบาดของโรค COVID-19 และวิธีการทำความสะอาดอาคารสถานที่ที่ถูกต้อง มาตรการการเว้นระยะลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงการออกแบบเพื่อลดการพบปะและการสัมผัสผ่านระบบสื่อสารแอปพลิเคชั่นต่างๆ ทั้งนี้เรายังมีนโยบายให้ติดตั้ง เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง Fahsai 2 ที่ไม่เพียงฟอกอากาศเพื่อลด PM2.5 ในพืนที่สาธารณะ แต่ยังสามารถกำจัดเชื้อไวรัสแลแบคทีเรียได้ Cleaning การควบคุมมาตรฐานด้านความสะอาดและการประกาศแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อพบผู้เสี่ยงในพื้นที่ และ Waste Disposal ทุกโครงการจัดเตรียมถังขยะหรืออุปกรณ์สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ หรือ ถุงแดงซิปล็อคจำกัดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรค และนำไปกำจัดทิ้งอย่างถูกต้อง

“ทั้งหมดนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทาง MQDC และ RISC ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health & Wellness) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของลูกบ้าน และชุมชน รวมถึงลดโอกาสการสัมผัสและการติดเชื้อ COVID-19 จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันภายในโครงการที่อยู่อาศัยของ MQDC เพื่อให้พื้นที่ภายในโครงการเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ COVID-19 ส่งเสริมแนวคิด ‘For All Well-Being’ อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นรูปธรรม” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

 

 

MQDC and Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) Unveil Residential Design to Protect from COVID-19 with “The Secret of MQDC’s COVID-Free Design”

10 March 2021, Bangkok – Mr. Visit Malaisirirat, CEO of MQDC – Magnolia Quality Development Corporation Limited, revealed how MQDC has applied its “For All Well-Being” strategy for the well-being of all life with new design for the health and hygiene of residents and local neighborhoods that stops germs from spreading. MQDC with its Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) has launched a “COVID-Free Design” strategy with anti-infection design principles. In combination with the MQDC Well-Being Standard, the new principles protect MQDC residents, reducing their risk of infection throughout the pandemic.

“MQDC is strongly committed to establishing design standards for preventing the spread of bacteria and viruses, including COVID-19, to safeguard health and hygiene for residents and homebuyers in current MQDC projects. Under the ‘For All Well-Being’ concept, we have partnered with RISC to develop residential design to reduce the spread of the disease. We are ready to share insights through ‘The Secret of COVID-Free Design’ campaign for designing disease-free spaces in conjunction with the MQDC Well-Being Standard to let everyone, including residents and homebuyers, live normally in the New Normal,” said Mr. Malaisirirat.

Assoc. Prof. Dr. Singh Intrachooto, Chief Advisor to RISC by MQDC, said that space design principles to protect residents during a pandemic are crucial. RISC has accelerated its design and innovation strategies to curb transmission in homes and communities. These measures are summarized as clear guidelines in “The Secret of COVID-Free Design”, which has 4 elements integrating the MQDC Well-Being Standard:

  1. 1. Disinfection Zone: Design for a sterile home area that prevents and eliminates pathogens by specifying and designing elements such as the foyer with a “2-layer entrance air purifier” and systems to kill germs in the air in elevators or on surfaces such as clothes or bags. Antiviral and allergy-free (AVA) carpets and home textiles can prevent pathogens breeding and stop germs from coming in with shoes.
  1. Smart & Touchless: Space design applies innovations and technology to reduce exposure and transmission from areas and activities. The guidelines involve sensors and an intelligent system with facial recognition and temperature measurement at entrances. Automatic doors and faucets reduce touch. A touchless lift uses infrared radiation with a virtual screen and automatic sterilization using nano-coating.
  1. Happy Working from Home: Design of individual living spaces supports working from home with ergonomic design and a ‘disinfection box’ for receiving and delivering parcels and food. Design also ensures thermal comfort and good air quality, reduces electromagnetic fields (EMF), and provides lighting that suits activities and the circadian rhythm. Shared areas for co-working have good ventilation and maintain physical distancing to reduce transmission risk. An area designated for phone calls also reduces noise. Vending machines in residential areas are located conveniently for lockdowns.
  1. Management Protocol: Policies and procedures to prevent COVID-19 include principles of disinfection and appropriate methods for cleaning premises. Spacing measures reduce the risk of spreading pathogens with design that uses communication systems and applications to reduce meetings and contact. The policy covers the installation of the Fahsai 2 city air purifier, which purifies the air to reduce PM2.5 and eliminate viruses and bacteria. Standards cover cleaning and dealing with people considered at risk. Waste disposal involves waste bins and equipment for used masks. Specialized red zip-lock bags can limit infection risks and help proper disposal.

“All these critical elements that MQDC and RISC have developed in line with health and wellness issues promote residential and communal well-being and reduce COVID-19 exposure and infection from day-to-day activities in MQDC residences to make project areas sterile, concretely realizing the concept of ‘For All Well-Being’,” said Dr. Singh.