RISC by MQDC จับมือ ม.พะเยา เดินหน้า “ฟ้าใส 2 สู่พะเยา” ขยายผลหอฟอกอากาศระดับเมือง เพื่อประชาชนในภูมิภาค ต่อยอดงานวิจัยสู่ความเข้าใจฝุ่น PM 2.5 เขตภาคเหนือ

1 มิถุนายน 2564 กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) จับมือกับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินหน้าขยายผลหอฟอกอากาศระดับเมืองเพื่อประชาชนสู่ภูมิภาค เปิดตัว “ฟ้าใส 2 (Fahsai 2) ที่ จ.พะเยา”  ซึ่งนับเป็นหอฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส แห่งที่ 3” ของประเทศไทย และนับเป็นครั้งแรกที่ “ฟ้าใส” ได้ติดตั้งในส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดพะเยา 

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC)  กล่าวว่า RISC ต่อยอดงานวิจัยภายใต้หลักการ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ที่จะช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกชีวิต โดยจับมือกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดตัวหอฟอกอากาศระดับเมืองอัตโนมัติแบบไฮบริด เวอร์ชันที่ 2  หรือ “ฟ้าใส 2 (Fahsai 2)” ที่ จังหวัดพะเยา  ซึ่งเป็นหอฟอกอากาศระดับเมืองเพื่อประชาชนในส่วนภูมิภาคแห่งแรก และนอกจากจะช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วยังช่วยกรองเชื้อโรคในอากาศอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยใน 7 ด้านหลักของ RISC by MQDC ในด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health & Wellness) ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) ในเป้าหมายที่ 3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) 6) การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) 11) เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) และ 15) การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on Land)

“พะเยาเป็นจังหวัดที่มีฝุ่น PM 2.5 สูงติด 1 ใน 3 ของภาคเหนือ โดยแหล่งกำเนิดหลักของฝุ่นในพะเยาเกิดจากการเผาชีวมวลในที่โล่ง และใน 2-3 ปีที่ผ่านมาปริมาณ PM2.5 สูงขึ้น บางวันสูงมากกว่า 500 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่เผาและพื้นที่ท้ายลม การหายใจฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เข้าไปในร่างกาย ส่งผลต่อสุขภาพอย่างมาก เช่น ระบบทางเดินหายใจและปอด ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดในสมอง หลอดเลือดสมองตีบ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวจะมีความเสี่ยงสูงต่อการกำเริบของโรคยิ่งขึ้นได้  RISC ต้องการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมในการช่วยให้คุณภาพอากาศของภาคเหนือดีขึ้น และการมุ่งมั่นในการวิจัยเรื่องฝุ่นขนาดเล็ก เพื่อหาแนวทางร่วมกับพันธมิตรในการช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศทั้งในเขตเมืองและภูมิภาค “ฟ้าใส 2 พะเยา” มีศักยภาพในการฟอกอากาศและฆ่าเชื้อ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือ โดยมีพะเยาเป็นจังหวัดนำร่อง รวมทั้งยังมีความร่วมมือด้านงานวิจัยศึกษาคุณภาพอากาศ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมและอนุภาคมลสารที่ปะปนอยุู่ในฝุ่น ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เนื่องจากแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดเล็กที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมและถ่ายทอดสำหรับหลายๆ พื้นที่ต่อไป” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยพะเยามีความยินดีในการร่วมผลักดันให้เกิดการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่่ทำลายสุขภาพ และพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ร่วมกับ RISC by MQDC จึงสนับสนุนพื้นที่ในการติดตั้งนวัตกรรม “หอฟอกอากาศระดับเมืองแบบไฮบริด” เป็นที่แรกในภาคเหนือ เพื่อช่วยในการลดมลพิษทางอากาศฝุ่นขนาดเล็ก และร่วมกันวิจัย โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ RISC ทำการศึกษาคุณภาพอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพและการสร้างองค์ความรู้การป้องกันตัวเองจากฝุ่นควัน และการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของฝุ่นควันบริเวณมหาวิทยาลัย และพื้นที่โดยรอบหอฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส 2 (Fahsai 2) พะเยา” และจัดทำฐานข้อมูลปริมาณฝุ่นด้วยระบบดิจิตอลร่วมกัน 

สำหรับหอฟอกอากาศระดับเมืองเพื่อประชาชน “ฟ้าใส 2 (Fahsai 2) ที่ จ.พะเยา” ใช้เทคโนโลยีเดียวกับ “ฟ้าใส 2” บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมีการทำงานด้วยระบบฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) ทำงานด้วยการนำพลังงานที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ร่วมกันกับระบบพลังงานไฟฟ้าภูมิภาค เพื่อลดภาระการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน ออกแบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางสุขภาวะและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น มีความพิเศษกว่า ฟ้าใสรุ่นแรก คือ เพิ่มความสามารถในการฆ่าแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสได้ โดยใช้รังสี UVC และโอโซน

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกำลังขนาดของพัดลมออก จากเดิม 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็น 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 4 ใบพัด รวมเป็น 120,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 สนามฟุตบอล ​ แต่ลดขนาดของตัวเครื่องลง เหลือความสูงเพียง 5.10 เมตร และฐานกว้าง 2.40 เมตร เพื่อเข้าถึงพื้นที่ติดตั้งได้ง่ายขึ้น และประหยัดต้นทุนการก่อสร้าง ​การปรับตำแหน่งพัดลมเป่าออก เพื่อป้องกันลมย้อนกลับมาในเครื่อง (Reversed Airflow) การออกแบบแผงดักความชื้นบริเวณช่องลมออกใหม่ เพื่อป้องกันละอองน้ำที่จะออกมาพร้อมกับลม การออกแบบแผงโซลาร์เซลล์ให้ปรับระดับได้ เพื่อควบคุมทิศทางลมสะอาดให้อยู่ในระดับใช้งานและระยะการทำงานไกลขึ้น รวมทั้งแผงโซลาร์เซลล์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแสงอาทิตย์ แผงจะกางออกเพื่อรับแสงแดดในเวลากลางวัน และจะหุบแผงในเวลากลางคืน พร้อมกับเปิดไฟส่องสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่โดยรอบ ​

ทั้งนี้หอฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส” รุ่นแรก (Fahsai)” ติดตั้งบริเวณ 101 True Digital Park ในปี 2563 และเมื่อต้นปี 2564 RISC by MQDC ได้เปิดตัวฟ้าใส รุ่นที่ 2 หรือ “ฟ้าใส 2 (Fahsai 2)” หอฟอกอากาศระดับเมืองเพื่อประชาชน ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน เพื่อช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคในอากาศ และหวังเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศนี้สำหรับหลายๆ พื้นที่ต่อไป

 

เกี่ยวกับบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการคอมมูนิตี้ ดิสทริค และ ธีมโปรเจกต์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและโรงแรม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘For All Well-Being’

MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม

การประยุกต์ปรัชญา ‘นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน’ MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก พร้อมทั้งจัดตั้ง

ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเอกชนแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ

MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.com

เกี่ยวกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)   คือศูนย์นวัตกรรมชั้นนำด้านความยั่งยืน ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 990 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 8 โซน มีการติดตั้งระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) ตรวจจับการใช้พลังงานและตรวจจับคุณภาพอากาศ (IAQ) และควบคุมในทุกพื้นที่ เพื่อสุข

ภาวะที่ดีของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ RISC เป็นสำนักงานแห่งแรกที่ได้รับรองมาตรฐาน WELL แห่งแรกในประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเภทโครงการ New & Existing Interiors ในระดับ “Gold” ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกจาก International WELL Building Institute (IWBI) สถาบันที่กำหนดมาตรฐานอาคารที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้อาศัยภายในอาคาร แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบเพื่อสุขภาวะและความยั่งยืน ทั้งนี้ RISC มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นที่ตั้งของ Eco Material Library ซึ่งมีการรวบรวม แสดงรายละเอียดและตัวอย่างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 500 รายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ RISC สามารถติดตามได้ที่ www.risc.in.th

 

 

RISC by MQDC Works with University of Phayao on “Fahsai 2 at Phayao”, an Enhanced City Air Purifier Towerto Research PM2.5 in the North of Thailand

1 June 2021, Bangkok – Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) under Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) is working with the University of Phayao’s Innovation and Technology Transfer Institute, Faculty of Engineering, and School of Public Health to expand its city-level air purification tower in the region, launching “Fahsai 2 at Phayao”, Thailand’s third “Fahsai” (Sky Clear) and the first in the region to help alleviate PM2.5 dust in Phayao province

Assoc. Prof. Dr. Singh Intrachooto, Chief Advisor to Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) by MQDC, said: “RISC is researching under its ‘sustainnovation’ principle for the well-being of all life with the Institute of Innovation and Technology Transfer, Faculty of Engineering, and School of Public Health of the University of Phayao to launch the second version of our hybrid automated city-level air purification tower, ‘Fahsai 2’, as Phayao’s first urban air purifier tower. In addition to helping tackle air pollution, especially PM2.5 dust, it also helps filter germs from the air. This project applies RISC’s 7 core research areas in Health & Wellness, aligned with UN Sustainable Development Goals for 3) Good Health and Well-Being, 6) Clean Water and Sanitation, 11) Sustainable Cities and Communities, and 15) Life on Land.

“Phayao is in the top 3 northern provinces for PM2.5 dust, mainly from open-air burning of biomass. PM2.5 has risen in recent years to over 500mg/cubic meter in burn-off areas and downwind. Breathing fine PM2.5 particulates can greatly harm respiratory systems and lungs, causing high blood pressure, heart disease, and strokes. Children, pregnant women, older adults, and people with medical conditions are at especially high risk. RISC wants to support innovation to improve air quality in the north. We are committed to studying particulates and working with partners to reduce air pollution in both cities and rural areas. ‘Fahsai 2 at Phayao’ can purify and disinfect air to reduce the problem of particulates in the north, with Phayao as the pilot province. The project includes cooperation in air quality research to understand particulate matter, which may differ between areas because of where the dust originates. Research can develop and spread new knowledge for many areas,” said Assoc. Prof. Dr. Singh.

Assoc. Prof. Dr. Supakorn Pongbangpho, Chancellor of the University of Phayao, said: “The University of Phayao is delighted to help drive the reduction of PM2.5, which harms health, and to develop research with RISC by MQDC for the first innovative hybrid city-class air purification tower in the north to address air pollution and particulates. The School of Public Health and the Faculty of Engineering with RISC are jointly studying air quality, health impacts, protection from smoke particles, and air quality data to research particulates around the university campus and the area near ‘Fahsai 2 at Phayao’ to create a digital dust database together.”

“Fahsai 2 at Phayao”, the city-level air purification tower, uses the same technology as “Fahsai 2” at the Airport Rail Link at Makkasan Station in Bangkok with an automatic air purification system. The hybrid air purifier tower combines energy from its solar panels with mains power to reduce its daytime electricity demand and achieve environmental and sustainability goals while enhancing well-being. Developing on the first generation of Fahsai, the device has an enhanced ability to kill bacteria, fungi, and viruses using UVC and ozone.

The air purifier tower’s capacity has also been enhanced with 4 larger fan blades each moving 30,000 cubic meters/hour (up from 15,000) for a total of 120,000 cubic meters/hour to serve an area of about 1 football field. The device has meanwhile been reduced to 5.1 meters in height with a base 2.4 meters wide to facilitate access and reduce construction costs. The outflow has been redesigned to prevent reversed airflow. A new design for the moisture trap prevents water spray being blown out. Adjustable solar panels help control the direction of clean air to be at an effective level and travel further. The solar panels can be adjusted according to sunlight. They unfold during the day and close at night, when lighting comes on to enhance safety.

The first-generation “Fahsai” city-level air purification tower was installed at 101 True Digital Park in 2020. RISC launched the second generation of “Fahsai 2” in early 2021 at the Makkasan Airport Rail Link Station to help solve the problem of air pollution, especially PM2.5 dust and airborne germs. The project aims to help tackle air pollution in many areas.

 

About MQDC
Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) is a property developer that develops, invests in, and manages residential, community district, and ‘theme’ projects, including retail and hotels, with a corporate commitment to ‘For All Well-Being’.

MQDC brands include Magnolias, Whizdom, The Aspen Tree, Mulberry Grove, and The Forestias, catering for a range of healthy, sustainable lifestyles.

The company provides an industry-leading 30-year warranty on its residential units in line with its exceptional construction standards. Under its philosophy of ‘sustainnovation’ MQDC aims to lead its sector in sustainability.

MQDC supports the Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), Asia’s first research base for sustainable building with a focus on well-being. The company has also set up FutureTales Lab, a futurology center to gather, analyze, and interpret data to find solutions for humankind’s future well-being

MQDC is determined to operate with concern for all life on earth, advancing this agenda through sustainable development for the wider benefit of society. For more information, visit www.mqdc.com

About Research & Innovation for Sustainability Center (RISC)
Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) by MQDC is a leading innovation center for sustainability. RISC is based in Bangkok in a 990 sqm base divided into 8 zones, equipped with an Intelligent System to control energy consumption, monitor indoor air quality (IAQ), and ensure well-being in all areas.

RISC is the first office in Thailand to receive ‘Gold’ certification from the International WELL Building Institute (IWBI) and the first in Southeast Asia in the institute’s category of New & Existing Interiors.

Committed to developing design for health and sustainability, RISC makes its resources accessible to drive change in the real estate industry. The center curates Thailand’s first ‘eco-material library’, for example, with publicly accessible samples and details of over 500 materials.

More information is available at www.risc.in.th